Complex project Containercapaciteit
Strategie, projectcommunicatie en participatie

project-complexprojectECA

De uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse haven is een van de eerste grote ‘complexe projecten’. DenS Communicatie geeft strategisch communicatieadvies en staat in voor de projectcommunicatie en participatie..

Uitbreiding containercapaciteit haven Antwerpen
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever
Looptijd: 2016 - …(lopend)
Wat: strategie, projectcommunicatie, participatie

Vraag

In juli 2016 neemt de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (complex project ECA).
DenS Communicatie staat in voor de organisatorische en communicatieve ondersteuning tijdens de onderzoeks- en uitwerkingsfase.

Aanpak

DenS Communicatie staat mee aan de wieg van het complex project ECA. We starten met de opmaak van een uitgebreide stakeholdersanalyse en een strategisch communicatieplan voor de onderzoeksfase. Met de vraag naar alternatieven voor het Saeftinghedok worden bedrijven en economische sectororganisaties en ook middenveld, burgerbewegingen en actiegroepen voor het eerst nauw betrokken.

We organiseren en begeleiden workshops, overlegmomenten met de leden van het actorenoverleg en infomarkten voor de ruime bevolking. Daarnaast verzorgt DenS informatiemiddelen (persteksten, projectwebsite, brochures, posters, nieuwsflitsen), staan we in voor het online reputatiemanagement van het project en organiseren we formele inspraakmomenten van a tot z.

Voor de publieksraadpleging over de alternatievenonderzoeksnota en het openbaar onderzoek over het voorkeursbesluit staat DenS in voor de volledige organisatie en begeleiding: bekendmaking, organisatie persontmoeting, actorenoverleg, informatiemarkt, redactie perstekst en teksten voor de gemeentelijke kanalen en de website, opmaak brochure ...

In de uitwerkingsfase gaan we op hetzelfde elan verder. We actualiseren het communicatieplan, staan in voor de globale projectcommunicatie en ondersteunen Departement, Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever bij de communicatie over de deelprojecten.

 

Lees meer: cpeca.be