Structuurplan Izegem
Projectcommunicatie

Plan Izegem

Izegem herziet haar ruimtelijk structuurplan. DenS stippelt de krijtlijnen voor de communicatie uit, begeleidt overlegmomenten en verwerkt de inspraakreacties.

Communicatie herziening gemeentelijk structuurplan
Opdrachtgever: Stad Izegem
Looptijd: 2012-2013
Wat: projectcommunicatie

Vraag

De stad Izegem herziet haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Voor de communicatie tijdens het openbaar onderzoek doet Izegem een beroep op DenS Communicatie. De stad vraagt coaching bij het opstellen van een informatiebrochure, de begeleiding van een informatievergadering, de verwerking van adviezen en bezwaarschriften en de begeleiding van de GECORO bij het opstellen van het advies aan de gemeenteraad.

Aanpak

DenS Communicatie stelt samen met het projectteam een gedetailleerde timing op voor de communicatie met de bevolking en de bespreking van de synthesenota van het openbaar onderzoek met de GECORO. We maken een brochure voor de ruime bevolking met de essentie van het plan.

Bij de start van het openbaar onderzoek lichten we samen met de ruimtelijk planner de krachtlijnen van het structuurplan toe aan geïnteresseerde inwoners. We geven ook aan hoe ze een geldig bezwaarschrift kunnen indienen. Na de vergadering verwerken we de vragen in een beknopt verslag.

Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek verwerkt DenS alle adviezen en bezwaarschriften tot een synthesenota waarmee de GECORO meteen aan de slag kan. Het studiebureau vult de nota aan met antwoorden per rubriek (zie Synthesenota’s). In de synthese-antwoordennota geven we duidelijk aan voor welke rubrieken een beslissing van de GECORO nodig is. Dit laat een snelle bespreking toe zodat de GECORO binnen de voorziene termijn een goed gefundeerd advies aan de gemeenteraad kan voorleggen.