OCMW Sint-Niklaas
Strategie en bevraging

project-ocmw-sint-niklaas

OCMW Sint-Niklaas grijpt de verhuis naar een nieuw Welzijnshuis aan om haar communicatie te verbeteren. DenS Communicatie maakt een doorlichting van het imago en van de externe communicatie en stelt een communicatiebeleidsplan op.

Communicatiebeleidsplan OCMW
Opdrachtgever: OCMW Sint-Niklaas
Looptijd: 2014 - 2016
Wat: bevraging, strategie

Vraag

Het OCMW Sint-Niklaas wil haar toegankelijkheid en imago verbeteren om kwetsbare en kansarme doelgroepen beter te bereiken. De looptijd van de opdracht is kort. Het OCMW en enkele diensten van de stad willen voor de verhuis naar het nieuwe Welzijnshuis in 2014 een goed onderbouwd extern communicatieplan.

DenS Communicatie licht de externe communicatie door en werkt in overleg met het OCMW een communicatiebeleidsplan uit.

Aanpak

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige identiteit en het imago van het OCMW, de doelgroepen, de gewenste informatie en meest geschikte kanalen, organiseert DenS interviews en focusgroepen met interne en externe (ervarings)deskundigen.

We vullen deze kwalitatieve informatie aan met kwantitatieve gegevens. Via een digitale enquête bij de ruime bevolking krijgen we een duidelijk beeld van de noden en wensen op het vlak van informatie en communicatie. Dit levert een schat aan informatie op waarmee we verder aan de slag gaan bij het uittekenen van het extern communicatiebeleidsplan.

De uitwerking van het plan gebeurt in nauw overleg met interne stakeholders en externe deskundigen van uiteenlopende sociale organisaties in de stad. Via discussiedagen zetten we de krijtlijnen van de strategische en operationele doelstellingen uit. Met interne medewerkers verfijnen we de doelstellingen in een actieplan.

Om de acties op korte termijn op het goede spoor te krijgen en de doelstellingen van het communicatieplan te evalueren en waar nodig bij te sturen, ontwikkelt DenS enkele evaluatie- en monitoringinstrumenten op maat van het OCMW Sint-Niklaas.

Na de goedkeuring van het plan door het managementteam coachen we het OCMW bij de implementatie van het plan binnen de organisatie. De trekkers van de acties zetten tijdens een communicatiedag het stappenplan per actie uit. Geparkeerde acties nemen ze enkele maanden later tijdens een terugkomdag op.
DenS begeleidt beide dagen om de dynamiek in het proces te bewaken.