Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied
Strategie en participatie

project-leidingstraat

DenS Communicatie maakt de communicatiestrategie voor de haalbaarheidsstudie leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied. We begeleiden workshops met stakeholders rond risico-analyse en randvoorwaarden, organiseren een colloquium en ontwerp-ateliers voor een pilootcase.

Haalbaarheid Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
Looptijd: 2015 - 2016
Wat: strategie, participatie

Vraag

Begin 2015 startten de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie essenscia een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.
Antea Group voert het haalbaarheidsonderzoek uit. DenS Communicatie staat in voor de stakeholdersanalyse en het communicatieplan, de opmaak van persberichten en de organisatie en begeleiding van overlegmomenten met Vlaamse administratie, provinciale en lokale besturen en regionale actoren.

Aanpak

De haalbaarheidsstudie bestaat uit twee delen. Een ruimtelijk en technisch vooronderzoek om zicht te krijgen op mogelijke locaties voor een leidingstraat van ongeveer 70m breed. En een plan van aanpak voor de planvorming, ontwikkeling en realisatie. Het plan van aanpak zal aangeven welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd (bv. naar veiligheid, maatschappelijke kosten/baten of milieu), welke processtappen nodig zijn om tot een reservatie te komen en hoe lokale actoren en bevolking hier best bij worden betrokken.

DenS Communicatie werkt de strategie uit: we maken een actorenanalyse en een operationeel communicatieplan. We leggen de eerste voorstellen voor aan alle Vlaamse administraties, de betrokken provinciale en lokale besturen en de regionale actoren.

Met de Vlaamse administraties houden we een workshop rond de risico-analyse. Met de lokale besturen en actoren vormen we gespreksgroepjes rond de technische, ruimtelijke en maatschappelijke randvoorwaarden. Deze methodiek laat toe een eerste gerichte bespreking te houden met de betrokken actoren rond een studie die voor hen nog heel abstract is.

We organiseren een ontwerp-atelier in Geel, Meerhout en Kasterlee om zicht te krijgen op de mogelijke meerwaarde van een leidingstraat voor de lokale gemeenschap. Voor de betrokken bedrijven organiseren en begeleiden we een colloquium rond kansen en potenties voor een leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied.