Kleine Nete procesbegeleiding

Situatieschets Kleine Nete project

Gouverneur Cathy Berx leidt de Coördinatieopdracht Kleine Nete. DenS Communicatie ondersteunt via procesbegeleiding van procesbeheercomité en opvolgingscommissie, organisatie en begeleiding van workshops en overkoepelende communicatie.

Coördinatieopdracht Kleine Nete
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
Looptijd: 2012 - 2019
Wat: procesbegeleiding

Vraag

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Meerdere Vlaamse en provinciale administraties werken er samen met de lokale actoren aan een optimale inrichting van het gebied om diverse doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren. Om de uitvoering van deze projecten en de verschillende communicatie-initiatieven op elkaar af te stemmen, stelde de Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aan als coördinator.
DenS Communicatie staat in voor de ondersteuning van het overleg, de begeleiding van workshops en de overkoepelende communicatie.

Aanpak

Volgende projecten en processen lopen in de vallei van de Kleine Nete: de opmaak van GRUP’s voor de afbakening van het buitengebied; de aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan en het bekkenbeheerplan; de afbakening van ecologische beschermingszones (IHD); de aanduiding van ankerplaatsen en de uitvoering van compensatiemaatregelen voor de aanleg van de Kempische Noord-zuidverbinding N19g.

De coördinatieopdracht Kleine Nete verloopt op twee niveaus: het procesbeheercomité met de betrokken Vlaamse en provinciale overheden en de opvolgingscommissie met vertegenwoordigers van de lokale besturen, het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en middenveldorganisaties. Doelstelling van de opvolgingscommissie is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein.

DenS Communicatie staat in voor de volledige procesbegeleiding van procesbeheercomité en opvolgingscommissie: opmaken agenda, uitwerken voorbereidende stukken, uitnodigen, bijwonen vergaderingen als communicatieadviseur en verslaggeving.

Voor specifieke knelpunten of deelprojecten staat DenS ook in voor de begeleiding van workshops met de betrokken actoren.

Bij de start van de opdracht werkte DenS Communicatie de koepelwebsite www.kleinenete.be uit. Verder verspreiden we artikels via de kanalen van de betrokken actoren. DenS volgt via een gerichte persmonitoring ook de berichtgeving over alle betrokken projecten. Dit laat ons toe waar nodig snel te reageren.

Netedag 26 juni 2017

Op 26 juni 2017 organiseerde DenS de Netedag in Grobbendonk. Samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stonden alle partners stil bij de realisaties en vooral de uitdagingen om samen te werken aan een leefbare en veerkrachtige Kleine Netevallei. Het hoogtepunt was de plechtige ondertekening van de intentieverklaring Kleine Nete door alle partners. Met deze intentieverklaring zetten de besturen, samen met organisaties zoals Boerenbond, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de vzw Kempens Landschap hun schouders onder een gebiedsgericht toekomstproject voor de vallei van de Kleine Nete.