Buurtbemiddeling Smulders Hoboken
Bevraging en strategie

project-smulderhoboken

De relatie tussen het bedrijf Smulders en de omwonenden is verzuurd. DenS Communicatie legt de knelpunten bloot via een buurtonderzoek en werkt een actieplan uit.

Buurtbemiddeling Smulders Hoboken
Opdrachtgever: Smulders Projects Belgium
Looptijd: 2011
Wat: bevraging, strategie

Vraag

De relatie tussen Smulders Projects Belgium en de buurtbewoners van de wijk Hertogvelden is verzuurd. Het bedrijf wil de buurtbewoners tegemoet komen. DenS Communicatie staat op vraag van het bureau PM in voor een neutraal en objectief onderzoek. Het onderzoek leidt tot een strategie en actieplan.

Aanpak

DenS bevraagt buurtbewoners en stakeholders van de betrokken overheidsinstanties (Vlaamse, provinciale en gemeentelijke diensten, politie en wijkteam). Bij de buurtbewoners peilen we eerst naar het leven in de buurt in het algemeen en zoomen in de loop van de interviews dieper in op het samenleven met de aanwezige industrie en met het bedrijf zelf. We gaan na waar er mogelijke openingen in de communicatie zijn, op welke manier de betrokkenen het liefst informatie over het bedrijf ontvangen of met het bedrijf communiceren. Bij de stakeholders polsen we naar juridisch en technisch haalbare oplossingsrichtingen en naar gewenste initiatieven vanuit het bedrijf.

De resultaten van het onderzoek vatten we samen in een bevattelijke presentatie met voorstellen voor concrete acties op korte en middellange termijn. We bespreken deze met het bedrijf.

DenS Communicatie koppelt de resultaten van het onderzoek ook terug naar de buurt. Daarbij peilen we naar de evolutie in de afgelopen weken. Ook buurtbewoners die niet aan het onderzoek deelnamen krijgen zo de kans om aanvullingen en suggesties te formuleren.

Een drietal weken later gaat het bedrijf de communicatie met de buurt zelf terug aan. Het legt concrete voorstellen op tafel en gaat na waar bijsturingen voor de buurt nodig zijn. Ook de bevraagde stakeholders ontvangen de resultaten van het onderzoek en worden uitgenodigd tot verdere dialoog.